ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೀಯಾಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಥೆ!

'ವಯಸು ಮೀರುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೇ?' ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಉಸಾಬರಿ ಇವರಿಗ್ಯಾಕೆ? ನನಗೆ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಇವರಿಗ್ಯಾಕೆ ಬಾಧೆ?ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳು

Read More